Deklaracja dostępności Przedszkola Nr 25 w Poznaniu

Przedszkole Nr 25 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p25-poznan.pl/.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie posiada opisów alternatywnych pod zdjęciami.
 • Nagrania nie mają napisów ani tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jadwiga Misch.
 • E-mail: p25@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 618665957

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Nr 25 w Poznaniu
 • Adres: ul. Głogowska 97, 60-265 Poznań
 • E-mail: p25@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 618665957

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Nie zapewniamy wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku. Drzwi wejściowe szerokością nie są dostosowane do przejazdu osób niepełnosprawnych. Gabinet Dyrektora oraz wszystkie sale i toalety znajdują się na jednym poziomie. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Głosowa informacja o rozkładzie pomieszczeń – w budynku nie ma zawieszonej tablicy informacyjnej ani tyfloplanu. Przy drzwiach wejściowych w godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci dyżuruje wyznaczony Pracownik, który udziela informacji. Nie posiadamy pętli indukcyjnej, tłumacza języka migowego ani przewodnika osób głuchoniewidomych.
 3. Na teren placówki swobodnie może wejść osoba z psem asystującym.
 4. Nie zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób ( budynek nie posiada dotykowych, przypodłogowych znaków ewakuacyjnych).
 5. Placówka nie dysponuje wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, zapewniamy możliwość bezpośredniego podjazdu samochodem pod budynek.

Informacje dodatkowe

W zakresie dostępności cyfrowej- oficjalna strona internetowa placówki nie posiada możliwości zwiększenia kontrastu dla osób słabo widzących oraz maszynowego odczytania tekstu.
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Instrukcja procedury wydawania dzieci